Polityka prywatności

Szanowny Kliencie Twoje dane są u nas bezpieczne.

Centrum Edukacyjno-Informatyczne Anna Misiak-Kilanowska
ul. M. Konopnickiej 28
85-124 Bydgoszcz
e-mail: educenter.bydgoszcz@gmail.com
NIP 7642464087
REGON 300896547

z Administratorem można się kontaktować przez:
stronę https://edu-center.com.pl/kontakt/
Telefon: 500 194 200
e-mail: educenter.bydgoszcz@gmail.com

szanuje prawo Klientów do prywatności. Z uwagi na przepisy wchodzące w życie w dniu 25 maja 2018 r., prosimy o zapoznanie się z zasadami polityki prywatności, zgodnymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności

Centrum Edukacyjno-Informatyczne Anna Misiak-Kilanowska zwana dalej Administratorem przestrzega prawa Klientów do prywatności i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych osobowych naszych Klientów oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne i prawne zapobiegające ingerencji w dane osobowe oraz prywatność Klientów. Celem naszych działań jest, aby każdy nasz Klient korzystający z naszych usług i odwiedzający nasz sklep internetowy oraz powierzający nam swoje dane osobowe miał świadomość i komfort, że jego dane osobowe są w pełni bezpiecznie. Zapewniamy, że nasze działania cechują się najwyższą starannością w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich osób niepowołanych, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania. Nośniki danych osobowych przechowujemy w bezpiecznym miejscu o najlepszych współczynnikach antywłamaniowych i przeciwpożarowych jakimi dysponujemy.

Mając na uwadze Państwa komfort, prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami polityki prywatności, zgodnymi z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym m.in. art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest:

Centrum Edukacyjno-Informatyczne Anna Misiak-Kilanowska
ul. M. Konopnickiej 28
85-124 Bydgoszcz
e-mail: educenter.bydgoszcz@gmail.com
NIP 7642464087
REGON 300896547
z Administratorem można się kontaktować przez:
stronę https://edu-center.com.pl/kontakt/
Telefon: 500 194 200
e-mail: educenter.bydgoszcz@gmail.com

2. Ochrona danych jest zgodna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach oraz zbiorach danych. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności pod hasłem „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Pragniemy poinformować, że chronimy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych Klientów. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Ponadto dane osobowe podawane na stronie internetowej https://edu-center.com.pl/kontakt/ są traktowane w kategorii danych poufnych i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2. Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych Klientów. Oznacza to, że jeśli Klient wysyła zapytanie ze strony oraz wysyła do nas bezpośrednio mail, to przetwarzamy dane takie jak m.in.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

2. Regulacje związane z powyższymi danymi obejmuje artykuł 6 RODO (Zgodność przetwarzania z prawem).
Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa ze szczególnym uwzględnieniem art. 6 RODO. W przypadku podejmowania zadań marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres do 6 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Dane osobowe mogą być wykorzystywane prze administratora do newslettera i webinaria

4. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z Polityką Prywatności,
c. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania oraz wywiązania się z treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania
d. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
e. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie danych osobowych,
f. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta jeśli zapisał się do newslettera,
g. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta, jeśli zapisał się na webinaria.

5. Klient posiada prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. do sprostowania swoich danych osobowych,
c. do usunięcia swoich danych osobowych,
d. do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. do cofnięcia zgody przetwarzania swoich danych osobowych,
f. do przenoszenia swoich danych osobowych,
g. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
h. do skargi do organu nadzorczego, w sytuacji, gdy w ocenie Klienta, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym unijnego rozporządzenia RODO.

6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych (Administratorem) jest możliwy przez:
stronę https://edu-center.com.pl/kontakt/
Telefon: 500 194 200
e-mail: educenter.bydgoszcz@gmail.com

7. Administrator zastrzega prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli powszechnie obowiązującego prawa obligują administratora do retencji danych.

8. Przez retencję, na potrzeby niniejszej polityki, należy rozumieć wewnętrzną polityką lub procedurę, określającą zasady i okresy usuwania danych osobowych wynikające z przepisów prawa lub celów administratora. Administrator usuwa dane, gdy:
a. minął okres ich przydatności;
b. że cel który dane zostały zgromadzone, nie wymaga już ich przetwarzania.

9. Administrator ogranicza okres przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum, a także przyjąć procedurę, która pozwoli sprecyzować konkretne terminy usunięcia danych osobowych i ścieżkę faktycznej realizacji takiego zadania.

10. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Administrator nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora.

§ 3. Narzędzia Google Analytics

1. Strona https://edu-center.com.pl korzysta z narzędzi Google Analytics. Wszelkie informacje dotyczące wykorzystania narzędzi Google Analytics przez administratora oraz https://edu-center.com.pl znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

2. Administrator informuje, że Klient korzystający ze strony https://edu-center.com.pl ma możliwość dokonania wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są jego dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics. Google udostępnia dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek współpracuje z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie mają być przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przekazywania danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

§ 4.  Znaczniki nawigacyjne

1. Znacznik nawigacyjny jest plikiem umieszczanym na stronie internetowej, który umożliwia gromadzenie określonych informacji przesyłanych przez komputer Klienta, takich jak adres IP, czas odwiedzin strony, rodzaj przeglądarki, pliki cookie zainstalowane podczas poprzednich wizyt przez ten sam serwer. Wykorzystywanie znaczników nawigacyjnych przez https://edu-center.com.pl odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. https://edu-center.com.pl lub dostawcy usług mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą nam usługi w zakresie marketingu, gromadzą statystyki na temat użytkowników stron lub zarządzają plikami cookie.

2. Klient może wyłączyć znaczniki nawigacyjne poprzez odrzucenie określonych plików cookie powiązanych z danym znacznikiem. Należy pamiętać, że znacznik nadal może rejestrować anonimowe wizyty z adresu IP określonego użytkownika, ale informacje gromadzone przez pliki cookie nie będą rejestrowane.

3. Biuletyny informacyjne lub inne wiadomości przesyłane przez https://edu-center.com.pl mogą zawierać wbudowane linki, które umożliwiają potwierdzenie adresu e-mail odbiorców. Zgromadzone w ten sposób informacje mogą być wykorzystywane do określenia zainteresowań użytkownika i podniesienia jakości funkcjonowania serwisu.

§ 5.  Narzędzia lokalizacyjne

1. https://edu-center.com.pl może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które mogą zainteresować Klienta. Dane są gromadzone w celu podniesienia jakości funkcjonowania serwisu.

§ 6.  Widgety i aplikacje społecznościowe

1. Na stronie https://edu-center.com.pl znajdują się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze, Instagram. Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na stronie https://edu-center.com.pl Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą czynności podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji.

2. https://edu-center.com.pl nie ma wpływu oraz nie bierze odpowiedzialności za podmioty trzecie oraz wykorzystanie przez nie danych użytkowników. Na stronie https://edu-center.com.pl mogą znajdować się inne aplikacje lub usługi zawierające tzw. „funkcje społecznościowe. Celem powyższych funkcji jest udoskonalenie udostępniania treści.

§ 7. Pliki cookies

1. Pliki Cookie są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na komputerze, tablecie lub smartphone Klienta, w trakcie przeglądania witryn internetowych. Pliki mogą zawierać: nazwę strony internetowej, czas czy unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej korzysta Klient.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://edu-center.com.pl wykorzystuje:
a. Pliki cookies „sesyjne” – te pliki umożliwiają dodawanie produktów do koszyka oraz wygodne poruszanie się po stronach Sklepu bez konieczność podawania przez Użytkowników tych samych informacji, które już wcześniej zostały przez nich podane. Pliki cookies „sesyjne” są usuwane, gdy zamykane jest okno przeglądarka.
b. Pliki cookies „statystyczne” – te pliki cookie gromadzą anonimowe informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających ze stron Sklepu, strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

2. Każdy Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany tych ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych (standardowych) ustawień przeglądarki internetowej oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na komputerze Użytkownika.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?
a. Przeglądarka Opera
b. Przeglądarka Firefox
c. Przeglądarka Chrome
d. Przeglądarka Internet Explorer
e. Przeglądarka Safari

§ 8.  Uprawnienia Klienta

1. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych. Rezygnacja może mieć formę sprzeciwu lub cofnięcie zgody:
a. wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowanie przez https://edu-center.com.pl na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem

Sprzeciw lub cofnięcie zgody Klient może zgłaszać na adres:

Centrum Edukacyjno-Informatyczne Anna Misiak-Kilanowska
ul. M. Konopnickiej 28
85-124 Bydgoszcz
e-mail: educenter.bydgoszcz@gmail.com

2. Klient może żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania może zgłaszać na adres:

Centrum Edukacyjno-Informatyczne Anna Misiak-Kilanowska
ul. M. Konopnickiej 28
85-124 Bydgoszcz
e-mail: educenter.bydgoszcz@gmail.com

3. Klient może wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku powołania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez https://edu-center.com.pl